Novely zákonov v roku 2020

Novely zákonov v roku 2020

Ilustračné foto
Zdroj: Pixabay

Zákon č. 563/2009 Z. z.  o správe daní (Daňový poriadok)

Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon č. 46/2020 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, s účinnosťou od 1. apríla 2020. Touto nepriamou novelou sa do Daňového poriadku dopĺňa, že 13. dôchodok  nepodlieha daňovej exekúcii zrážkami zo mzdy a iných príjmov, ani daňovej exekúcii prikázaním pohľadávky z účtu vedeného u poskytovateľa platobných služieb, ani daňovej exekúcii prikázaním iných peňažných pohľadávok (13. dôchodok je definovaný odkazom na § 143al zákona č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 45/2020 Z. z.  a § 77a a 77b zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 45/2020 Z. z.).

Zákon č. 563/2009 Z. z.  o správe daní (Daňový poriadok)

Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon č. 198/2020 Z. z. ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

Novelou sa mení lehota z pôvodných 15 pracovných dní na 30 pracovných dní na vyjadrenie sa kontrolovaného daňového subjektu ku zisteniam uvedeným v protokole z daňovej kontroly (§46 ods. 8). Podľa prechodného ustanovenie §165k sa nová predĺžená lehota  uplatní prvýkrát na protokoly z daňovej kontroly vypracované po účinnosti tohto zákona (účinnosť nastala podľa zverejnenia v Zbierke zákonov dňom 21. júla 2020).

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon č. 198/2020 Z. z. ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

S účinnosťou od 21.júla 2020 môže daňovník uplatniť ako daňový výdavok hodnotu spotrebovaných pohonných látok, podľa cien platných v čase ich nákupu,  prepočítaných podľa spotreby o 20% vyššej, ako je spotreba uvedená v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze  (§19 ods. 2 písm. l)  bod 1);  zvýšenie hodnoty spotreby PHL môže daňovník použiť pri vlastnom alebo prenajatom, motorovom vozidle, ako aj pri vozidle obstarávanom formou finančného prenájmu;  zvýšenie spotreby PHL sa nevzťahuje na prepočet cestovných náhrad podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách).

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon č. 462/2019 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, s účinnosťou do 01.01.2020. 

Doterajšie znenie § 5 ods. 7 písm. p) zákona o dani z príjmov obsahuje zmenené podmienky oslobodenia od dane v prípade nepeňažného plnenia poskytnutého zamestnancovi v pracovnom pomere od zamestnávateľa vo forme zabezpečenia ubytovania zamestnanca. Pre oslobodenie príjmov na strane zamestnanca vypustená u zamestnávateľa podmienka prevažujúcej výrobnej činnosti vo viaczmennej prevádzke, a súčasne za zvýšila hodnota oslobodenia plnenia na sumu najviac 100,00 € mesačne, a u zamestnanca ktorého pracovný pomer u tohto zamestnávateľa trvá nepretržite aspoň 24 kalendárnych mesiacov, na sumu najviac 350,00 € mesačne. Maximálne sumy oslobodenia podľa tohto ustanovenia sa v prípade poskytnutia ubytovania po dobu kratšiu ako kalendárny mesiac sa prepočítajú (znížia) pomerom podľa počtu dní ubytovania v kalendárnom mesiaci. Ak hodnota ubytovania, ktorú zabezpečí zamestnávateľ, presiahne hodnotu oslobodeného plnenia, do zdaniteľných príjmov zamestnanca sa zahrnie len plnenie prevyšujúce oslobodenú sumu.

Za účelom motivácie zamestnávateľov zabezpečiť ubytovanie pre vlastných zamestnancov, a súčasne za účelom rozšírenia ubytovacích kapacít financovaných zo súkromných zdrojov, bola touto novelou rozšírená výnimka z daňovo neuznanej straty v zariadeniach na uspokojovanie potrieb zamestnancov alebo iných osôb, o zariadenia využívané v prevažujúcej miere práve na ubytovanie zamestnancov u ich zamestnávateľa /§21 ods. 1 písm. f) /. Motiváciu zamestnávateľa zabezpečiť a financovať výstavbu budov, ktoré majú slúžiť v prevažnej miere  na ubytovanie vlastných zamestnancov, má zvýšiť možnosť rýchlejšieho odpísania takejto vlastnej budovy zamestnávateľa (dvoj a viac bytové budovy a ostatné budovy na bývanie), po splnení určitých zákonom stanovených podmienok /§26 ods. 14/.

S účinnosťou od 1.4.2020 /zákon č. 46/2020 Z. z./ bolo doplnené ustanovenie §11 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, v zmysle ktorého sa základ dane daňovníka neznižuje o sumu nezdaniteľnej časti dane na tohto daňovníka, ak je daňovník na začiatku zdaňovacieho obdobie poberateľom vymedzených dôchodkov, vrátane 13. dôchodku.  Do úhrnnej sumy dôchodku sa pre účely výpočtu rozdielu medzi sumou dôchodku a nezdaniteľnou časťou základu dane na daňovníka zahŕňa aj hodnota vyplateného 13. dôchodku.

Newsletter