Brexit po 1.1.2021 z pohľadu podnikateľa dodávajúceho tovar z UK do EÚ/SR

Brexit po 1.1.2021 z pohľadu podnikateľa dodávajúceho tovar z UK do EÚ/SR

Ilustračné foto
Zdroj: Pixabay

Vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (UK) z Európskej únie, tzv. Brexit sa uskutočňuje na základe Dohody o vystúpení, ktorá je právnym rámcom a definuje vysporiadanie doterajších záväzkov.

Od 1. februára 2020 začalo plynúť prechodné obdobie, ktoré potrvá do 31.12.2020. V tomto prechodnom období sa vo vzťahu k podnikateľom nič zásadné nemení. Toto obdobie poskytuje podnikateľom priestor na prípravu na zmeny, ktoré nastanú v pohybe osôb, tovaru, služieb a kapitálu od 1.1.2021, keď sa prestanú na Spojené kráľovstvo aplikovať pravidlá colnej únie.

Od 1. januára 2021, bude mať UK pozíciu tretej krajiny.

Na úrovni EÚ stále prebieha proces negociácie o vystúpení a budúcich vzťahoch medzi UK a EÚ.

MF SR má v procese negociácie v gescii aj daňovú oblasť a finančné služby. Finančné služby však nie sú predmetom samotnej Dohody o voľnom obchode (FTA) a sú preto predmetom osobitných diskusií v kontexte budúcich vzťahov s UK.

Európska komisia vydáva na svojej stránke aktualizované oznámenia, ktoré pomáhajú pri pripravenosti jednotlivých sektorov na koniec prechodného obdobia a nový právny stav, ktorý nastane od 1. januára 2021, aj v prípade že sa medzi EÚ a UK nepodarí dojednať Dohodu o voľnom obchode.

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_en

Tak ako sa uvádza na stránke EK, bez ohľadu na výsledok negociačného procesu a rokovaní po 1.1.2021 Brexit bude mať rozsiahle dopady na podnikateľskú sféru (ale aj na verejnú správu a občanov) a na tieto zmeny je potrebné sa pripraviť.

Opustenie jednotného trhu a colnej únie bude viesť k vzniku dodatočných prekážok pre obchod a cezhraničnú mobilitu ľudí, takže prispôsobiť sa budú musieť obe strany – Únia aj Spojené kráľovstvo. Vystúpením z Únie Spojené kráľovstvo automaticky a zákonne vystupuje aj zo všetkých medzinárodných dohôd Únie.

Zmeny, ktoré nastanú vo vzťahu k obchodu s tovarom za každých okolností

Nasledujúce zmeny sa nebudú uplatňovať na obchod medzi EÚ a Severným Írskom, keďže sa naň popri akejkoľvek dohode o budúcom partnerstve bude po skončení prechodného obdobia uplatňovať protokol o Írsku a Severnom Írsku, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou dohody o vystúpení.

V súlade s uvedeným protokolom sa na Severné Írsko a v Severnom Írsku budú aj naďalej uplatňovať pravidlá Únie týkajúce sa tovaru (vrátane fiškálnych pravidiel, t. j. nepriameho zdaňovania, a nefiškálnych pravidiel) a Colný kódex Únie (viac informácií nájdete v rámčeku v časti III).

Colné formality a kontroly

Od 1. januára 2021 už Spojené kráľovstvo nebude súčasťou colnej únie EÚ. Preto sa colné formality vyžadované podľa práva Únie budú uplatňovať na všetok tovar prichádzajúci na colné územie Únie zo Spojeného kráľovstva alebo odchádzajúci z colného územia Únie do Spojeného kráľovstva.

Na strane EÚ budú colné orgány na základe Colného kódexu Únie v súlade s nariadením (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013 vykonávať kontroly podľa bežného režimu založeného na rizikách, ktorý sa uplatňuje vo vzťahu s tretími krajinami na všetkých vonkajších hraniciach Únie, pokiaľ ide o pohyb tovaru. Tieto kontroly budú viesť pravdepodobne k zvýšenej administratívnej záťaži pre podniky a k dlhším dodacím lehotám v logistických dodávateľských reťazcoch.

EORI - Systém identifikácie a registrácie hospodárskych subjektov (Economic Operators´ Registration and Identification system)

Od 1. januára 2021 si budú musieť podniky EÚ, ktoré majú v úmysle dovážať tovar zo Spojeného kráľovstva zabezpečiť číslo registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov tzv EORI , aby mohli absolvovať colné formality. Čísla EORI vydané Spojeným kráľovstvom už nebudú v Únii platné. Podniky so sídlom v Spojenom kráľovstve, ktoré chcú dovážať tovar do Únie, budú potrebovať číslo EORI EÚ alebo budú musieť prípadne vymenovať colného zástupcu v Únii. Okrem toho už od 1. januára 2021 nebudú v Únii platiť povolenia schválených hospodárskych subjektov ani iné povolenia vydané Spojeným kráľovstvom. Ak chcú hospodárske subjekty získať povolenia EÚ, musia o ne požiadať v členskom štáte EÚ.

(SR) Hospodárske subjekty, ktoré nemajú sídlo na colnom území Únie

  • v prípade, ak im už bolo pridelené číslo EORI v inom členskom štáte, prenos údajov do elektronických systémov je automatizovaný a prebieha podaním colného vyhlásenia. Takéto hospodárske subjekty nežiadajú o registráciu a pridelenie čísla EORI. V prípade, ak tieto subjekty majú pridelené aj slovenské IČ DPH, musia žiadať o jeho zápis do databázy EOS v tom členskom štáte, v ktorom im číslo EORI bolo pridelené.
  • v prípade, ak im na colnom území Únie ešte nebolo pridelené číslo EORI, žiadajú o zaregistrovanie priamo vyplnením a odoslaním príslušného elektronického registračného formulára prostredníctvom aplikácie Live Agent, v ktorom bude prílohou výpis z obchodného alebo iného registra, na základe ktorého vykonávajú svoju činnosť v krajine, v ktorej majú sídlo. Je potrebné predložiť naskenovaný originál výpisu, ktorý nesmie byť starší ako 6 mesiacov. V prípade, ak má hospodársky subjekt pridelené slovenské IČ DPH, príp. má IČ DPH pridelené v inej členskej krajine EÚ, uvádza ho v registračnom formulári ako identifikátor.

Colné a daňové predpisy pre dovoz a vývoz tovaru (clá, DPH, spotrebná daň)

Od 1. januára 2021 sa bude musieť preukazovať status pôvodu tovaru, s ktorým sa obchoduje, aby sa na takýto tovar mohlo vzťahovať preferenčné zaobchádzanie podľa prípadnej budúcej dohody medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom. Tovar, ktorý nebude spĺňať požiadavky na pôvod, bude podliehať clu.

Okrem toho bude pri dovoze tovaru zo Spojeného kráľovstva na územie DPH Európskej únie splatná daň z pridanej hodnoty (DPH) vo výške, ktorá sa uplatňuje na dodávky rovnakého tovaru v rámci Únie.

Rovnako ako pri každom dovoze z tretích krajín do Únie sa na tovar podliehajúci spotrebnej dani (alkoholické nápoje, tabakové výrobky atď.) bude pri dovoze do Únie vzťahovať spotrebná daň, ktorá bude splatná pri jeho uvedení na trh. Je možné, že v budúcnosti bude dovoz tovaru zo Spojeného kráľovstva podliehať aj antidumpingovým, vyrovnávacím alebo ochranným opatreniam, ktoré Európska únia uplatňuje v rámci svojej politiky na ochranu obchodu.

(SR) Predbežné colné vyhlásenia o vstupe tovaru na územia Spoločenstva

Slúži na zabezpečenie bezpečnostných opatrení pre tovar vstupujúci na colné územie Spoločenstva. Je vyžadované pri vstupe tovaru na územie Európskeho spoločenstva. Predbežné colné vyhlásenie o vstupe podáva osoba, ktorá prepravuje tovar na colné územie Spoločenstva alebo osoba, ktorá preberá zodpovednosť za jeho prepravu na územie Spoločenstva, príp. iná osoba, ktorá môže daný tovar predložiť colnému úradu. Predbežné colné vyhlásenie sa podáva colnému úradu vstupu v elektronickej forme. V prípadoch, ak počítačová aplikácia osoby, ktorá podáva predbežné colné vyhlásenie je dočasne nefunkčná, alebo nefunguje počítačový systém colného úradu vstupu, je umožnené podanie písomného predbežného colného vyhlásenia. Pre vymedzený druh tovaru sa nevyžaduje predbežné colné vyhlásenie.

(SR) Dovoz tovaru

V prípade tovaru, ktorý je prepravovaný z tretej krajiny t.j. z územia mimo Európskej Únie na miesto určenia, ktoré sa nachádza na colnom území Únie možno zjednodušené hovoriť o dovoze tovaru. Na to, aby s týmto tovarom mohol konečný príjemca disponovať je potrebné uplatnenie dovozných formalít, ktoré sa na tento tovar vzťahujú podľa colných predpisov. Colné konanie je konanie, ktorého účelom je rozhodnúť o prepustení tovaru a o podmienkach za ktorých môže byť tovar prepustený do navrhovaného colného režimu.

Colné režimy v dovoze :

  • Voľný obeh

Tovar, ktorý nie je tovarom Únie, ktorý sa má uviesť na trh alebo je určený na súkromné použitie či spotrebu v rámci colného územia Únie sa prepustí do colného režimu voľný obeh.

Pôvod tovaru má významnú úlohu v rámci colného konania pri prepúšťaní tovaru do režimu voľného obehu. Od neho závisí, aké colné sadzby a colné zvýhodnenia resp. preferencie je možné získať a využívať pri dovoze tovaru. Predpokladom výberu náležitej colnej sadzby alebo priznania akéhokoľvek colného zvýhodnenia alebo preferencie je preukázanie krajiny pôvodu tovaru. Z hľadiska pôvodu poznáme nepreferenčný pôvod tovaru a preferenčný pôvod tovaru. Určením pôvodu tovaru a jeho preukazovaním sa zaoberajú tzv. pravidlá pôvodu tovaru.

Prepustenie tovaru do colného režimu voľný obeh znamená:

  • výber dovozného cla, ktoré sa má za deklarovaný tovar zaplatiť,
  • výber iných platieb, ktoré sa majú v súvislosti s dovozom tovaru zaplatiť (v podmienkach SR je to daň z pridanej hodnoty a prípadne spotrebná daň, ak ide o tovar, ktorý tejto dani podlieha),
  • uplatnenie obchodno-politických opatrení, zákazov a obmedzení, splnenie ďalších formalít ustanovených v súvislosti s dovozom tovaru.


  • Osobitné colné režimy

Colné uskladňovanie; slobodné pásma; dočasné použitie; konečné použitie; aktívny zušľachťovací styk; tranzit

V colnom režime colné uskladňovanie sa môže tovar, ktorý nie je tovarom Únie uskladňovať pod colným dohľadom v priestoroch alebo na iných miestach schválených pre tento colný režim colnými orgánmi. Colné sklady môžu byť k dispozícii na colné skladovanie tovaru pre kohokoľvek („verejný colný sklad“) alebo na skladovanie tovaru držiteľom povolenia na colné uskladňovanie („súkromný colný sklad“). Doba, počas ktorej môže byť tovar ponechaný v colnom režime colné uskladňovanie nie je obmedzená.

Vzhľadom na množstvo legislatívnych podmienok a administratívnych úkonov súvisiacich s colným konaním a v záujme urýchlenia pohybu tovaru v medzinárodnom obchode poskytuje colná legislatíva možnosť zjednodušenia colného konania.

Colné konanie sa začína podaním colného vyhlásenia alebo vyhlásenia o spätnom vývoze. Spravidla sa uskutočňuje štandardným postupom, pri ktorom colný úrad aj deklarant musia dodržať všetky colné formality vyžadované colnými predpismi.

Colné vyhlásenie predkladá colným orgánom osoba (ďalej len „deklarant“), ktorá môže colným orgánom tovar predložiť alebo môže predloženie tovaru zabezpečiť. Deklarant musí byť usadený na území Únie. Výnimkou sú prípady colného režimu tranzit alebo dočasné použitie, prípady, kedy je colné vyhlásenie podávané príležitostne, a to aj pre colný režim konečné použitie alebo aktívny zušľachťovací styk, za predpokladu, že to colné orgány považujú za odôvodnené. Výnimkou sú taktiež osoby usadené v krajine, ktorej územie hraničí s colným územím Únie a ktoré predkladajú tovar uvedený v colnom vyhlásení na hraničnom colnom úrade Únie susediacom s touto krajinou pod podmienkou, že krajina, v ktorej je osoba usadená, poskytuje recipročné výhody osobám usadeným na colnom území Únie. Colné vyhlásenie prijmú colné orgány bezodkladne za predpokladu, že sa tovar, na ktorý sa vzťahujú, predložil colným orgánom. Po overení predloženého colného vyhlásenia ho colné orgány príjmu.

Ak colné orgány prijatím colného vyhlásenia nezistili žiadne nedostatky, ktoré by bránili správnemu uplatneniu colných predpisov, tovar prepustia do navrhovaného colného režimu avšak za predpokladu, že colný dlh a iné platby, ktoré vznikajú prijatím colného vyhlásenia sú zaplatené alebo je na ne poskytnutá záruka.

Moment prijatia colného vyhlásenia je dôležitý z pohľadu uplatnenia opatrení, ktoré sa na tovar vzťahujú. Prijatie colného vyhlásenia je momentom vzniku colného dlhu.

Rozhodnutím o prepustení tovaru do colného režimu je samotné colné vyhlásenie v listinnej podobe potvrdené colným orgánom alebo vo forme elektronickej správy obsahujúcej náležitosti uvedené v § 36 ods. 1 Colného zákona. Prílohou rozhodnutia o prepustení tovaru do režimu je výmer platieb, ktorý podrobne stanovuje zoznam a sumu platieb, ktoré musia byť dlžníkom uhradené. Lehota na zaplatenie sumy cla nesmie presiahnuť 10 dní odo dňa, keď je táto suma dlžného cla dlžníkovi oznámená. Ak osoba má nárok na niektorý zo spôsobov uľahčenia platby stanovený v čl. 110 až 112 Colného kódexu, platbu musí vykonať najneskôr do uplynutia lehoty alebo lehôt stanovených v súvislosti s týmito uľahčeniami.  V zmysle čl. 109 ods. 2 Colného kódexu môže platbu dlžnej sumy namiesto dlžníka uskutočniť tretia osoba.

Zastupovanie v colnom konaní

Každá osoba si môže určiť colného zástupcu na základe splnomocnenia. Zastúpenie môže byť buď priame, pri ktorom colný zástupca koná v mene a na účet inej osoby, alebo nepriame, pri ktorom colný zástupca koná vo vlastnom mene, ale na účet inej osoby.

Pri priamom zastúpení zodpovednosť za poskytnutie záruky na colný dlh a iné platby a ich úhradu je na zastupovanej osobe, pri nepriamom zastúpení je zodpovedný za poskytnutie záruky na colný dlh a iné platby a ich úhradu zástupca.

Medzinárodné dohody Európskej únie

Od 1. januára 2021 sa na Spojené kráľovstvo už nebudú vzťahovať dohody uzatvorené Úniou alebo členskými štátmi konajúcimi v mene Únie, alebo spoločne Úniou a jej členskými štátmi.

V dôsledku toho Spojené kráľovstvo vrátane štátnych príslušníkov a hospodárskych subjektov Spojeného kráľovstva už nebude môcť využívať výhody niekoľkých stoviek medzinárodných dohôd Únie, ako sú napríklad dohody o voľnom obchode, dohody o vzájomnom uznávaní, veterinárne dohody alebo dvojstranné dohody v súvislosti s leteckou dopravou alebo bezpečnosťou letectva. Podniky usadené v Únii budú môcť, samozrejme, využívať výhody všetkých existujúcich medzinárodných dohôd Únie.

Týmto nie je dotknutý štatút Spojeného kráľovstva vo vzťahu k mnohostranným dohodám, ktorých je stranou vo svojom vlastnom mene. Spojené kráľovstvo napríklad zostane členom Svetovej obchodnej organizácie vo svojom vlastnom mene a budú sa naň vzťahovať príslušné dohody Svetovej obchodnej organizácie, a to najmä v súvislosti s jeho koncesiami a záväzkami týkajúcimi sa obchodu s tovarom, so službami alebo v súvislosti s právami duševného vlastníctva.

Z dlhodobého hľadiska budú colnoprávne vzťahy s UK priamo závislé od  podoby prípadnej dohody  o voľnom obchode dojednanej medzi UK a EÚ, respektíve bude UK v pozícii ako akýkoľvek iný tretí štát. V súvislosti s prípravou na možnosť tzv. tvrdého brexitu, EK vypracovala príručku pre colné orgány členských štátov, ktorá podrobne rieši postupy pre vybrané okruhy z colnej oblasti po uplynutí prechodného obdobia.

Newsletter