Zmeny v zákone č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel

Zmeny v zákone č. 361/2014  Z. z. o dani z motorových vozidiel

Ilustračné foto
Zdroj: Pixabay

Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon č. 339/2020 účinný od 01.12.2020, s cieľom zlepšenia podnikateľského prostredia pre autodopravcov prevádzkujúcich kamiónovú a autobusovú dopravu, a zaviedla výnimky pre podanie daňového priznania a pre platenie preddavkov na daň v prvom štvrťroku 2021.

Úpravou v  § 6 došlo ku spresneniu výpočtu výšky daňovej povinnosti u motorových vozidiel kategórie L, M1, N1, N2, O1 až O3  bez vplyvu na doterajšie % hodnoty zvýšenia alebo zníženia ročnej sadzby dane voči minulému roku. Osobitné zníženie o určitú % hodnotu bolo zavedené pre motorové vozidlá kategórie M2, M3 a N3 a O4. Pre ťahače a návesy  boli určené nové ročné sadzby dane (príloha 1a), ktoré sa podľa prechodných ustanovení zákona použijú prvýkrát pri podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2020.  

Novinkou je právna úprava v prechodnom ustanovení §15c, podľa ktorej sa daňovníkom predlžuje lehota na podanie daňového priznania dane z motorových vozidiel až do 31. marca 2021, a v tejto lehote je daň aj splatná /platí pre daňovníkov, ktorým zdaňovacie obdobie začalo najskôr 1. januára 2020 a skončilo najneskôr 28. februára 2021/.  Súčasne daňovník nie je povinný platiť preddavky na daň v lehote do 31. marca 2021, ale následne bude  povinný zaplatiť plnú výšku preddavkov do konca roka 2021 tak, že štvrťročný platiteľ zaplatí ku koncu nasledujúcich kalendárnych štvrťrokov po 1/3 predpokladanej dane a mesačný platiteľ po 1/9 predpokladanej dane /suma za prvý štvrťrok sa rozpočíta medzi ostatné štvrťroky alebo mesiace podľa druhu preddavkovej povinnosti/.

Upozorňujeme, že daňové priznanie podľa nových pravidiel bude daňovník povinný podať na novom výkaze, ktorého vzor vydá Ministerstvo financií SR.

Newsletter