Novelizácia zákona č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní

Novelizácia zákona č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní

Ilustračné foto
Zdroj: Pixabay

Zákonom č. 305/2019 Z. z. bol novelizovaný zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení neskorších predpisov, ktorým Slovenská republika implementovala smernicu Rady EÚ 2018/822 z 25. mája 2018, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, upravujúcu povinnú automatickú výmenu informácií v oblasti daní v súvislosti s cezhraničnými opatreniami podliehajúcimi oznamovaniu = smernica DAC 6.

S účinnosťou od 01. júla 2020 boli daňovníkom zákonom uložené nové povinnosti - podávanie pravidelných informácií o oznamovaných cezhraničných opatreniach, ktoré spĺňajú aspoň jeden charakteristický znak obsiahnutý v prílohe č. 1a k zákonu č. 442/2012 Z. z.  /cezhraničné opatrenie sa týka aspoň dvoch členských štátov alebo členského a nečlenského štátu/.  Primárne sa oznamovacia povinnosť týka sprostredkovateľov - osoby, ktoré navrhujú, ponúkajú na trhu, organizujú, riadia alebo sprístupňujú cezhraničné opatrenia, ale sekundárne sa po splnení zákonom stanovených kritérií prenáša povinnosť aj na používateľov oznamovaných opatrení.

V dôsledku pandémie ochorenia COVID-19  bolo členským štátom Smernicou Rady 2020/876 umožnené odložiť lehoty na podávanie a výmenu informácii v oblasti daní.

Lehoty

Slovenská republika využila možnosť posunu lehôt pre realizáciu oznamovaných opatrení o 6 kalendárnych mesiacov:

 • Oznámenie cezhraničných opatrení (spätne) za obdobie od 01.07.2020 do 31.12.2020 =) lehota od 01.01.2021 do 31.01.2021;
 • Oznámenie cezhraničných transakcií (spätne) za obdobie od 25.06.2018 do 30.06.2020 =) lehota do 28.02.2021;
 • Pravidelné predkladanie nových informácii podliehajúcich oznamovaniu /v prípade zmien/ vždy za tri predchádzajúce kalendárne mesiace v lehote do 30 dní od posledného dňa kalendárneho štvrťroka, prvá správa do 30.04.2021;
 • S účinnosťou od 01.01.2021 pravidelné predkladanie informácií o oznamovaných opatreniach, v lehote do 30 dní odo dňa a) nasledujúceho po dni sprístupnenia oznamovaného opatrenia, b) nasledujúceho po dni, keď je oznamované opatrenia pripravené na zavedenie, c) keď sa uskutočnil prvý úkon v zavedení oznamovaného opatrenia /deň, ktorý z uvedených alternatív nastane najskôr/;

Spôsob oznámenia

Vyplnením príslušného elektronického formulára na webovej stránke finančnej správy:

Vyhlásenie: https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/INE/form.482.html

Oznámenie: https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/INE/form.481.html

Druhy oznamovaných opatrení /skratka CO/:

 • opatrenia určené pre trh – cezhraničné opatrenie, ktoré je navrhnuté, ponúknuté na trhu alebo je pripravené na zavedenie bez potreby jeho podstatného prispôsobenia pre konkrétneho používateľa,
 • individualizované opatrenia (šité na mieru) – cezhraničné opatrenie, ktoré nie je opatrením určeným pre trh a je určené pre konkrétneho používateľa.

Charakteristické znaky cezhraničných opatrení

Test hlavného účelu – získanie daňovej výhody pre používateľa; tento znak sa neaplikuje samostatne, ale len v kombinácii s niektorými ďalšími znakmi oznamovaného cezhraničného opatrenia.

Všeobecný znak:

 • znak mlčanlivosti,
 • znak odmeny,
 • znak štandardizovanosti,
 • znak využitia strát.

Osobitný znak:

 • znak využitia strát,
 • znak zmeny charakteru príjmu,
 • znak kruhových transakcií.

Osobitný znak súvisiaci s cezhraničnými transakciami:

 • znak odpočítania výdavku bez zahrnutia príjmu
 • znak viacnásobného odpisovania
 • znak viacnásobného zamedzenia dvojitého zdanenia
 • znak významného rozdielu pri ocenení protiplnenia

Osobitný charakteristický znak týkajúci sa automatickej výmeny informácii a skutočného vlastníctva:

 • znak obchádzania automatickej výmeny informácií a identifikácie skutočného vlastníctva,
 • znak netransparentného skutočného vlastníctva.

Osobitný charakteristický znak týkajúci sa transferového oceňovania:

 • znak bezpečného prístavu,
 • znak ťažko oceniteľného majetku,
 • znak vnútro-skupinových cezhraničných presunov.

Sankcie

Za nesplnenie povinnosti môže správca dane uložiť pokutu až do výšky 30000,00€ (aj opakovane).


Autor: JUDr. Ing. Viera Fraňová, daňový poradca PKF Slovensko, s.r.o.

Newsletter