Ekonomické opatrenia v súvislosti s COVID-19

Ekonomické opatrenia v súvislosti s COVID-19

Ilustračné foto
Zdroj: Pixabay

Prvá pomoc zamestnancom, firmám, SZČO – ekonomické opatrenia

Spracované podľa informácií zverejnených v médiách a MF SR ; budú aktualizované pri sprístupnení ďalších údajov

1. Štát preplatí 80 % platu zamestnanca firmám, ktorých prevádzky sú povinne uzavreté

2. Príspevky pre SZČO a zamestnancov podľa poklesu tržieb firmy:

• Pri poklese tržieb o
                20 % - príspevok 180 eur
                40 % - príspevok 300 eur
                60 % - príspevok 420 eur
                80 % - príspevok 540 eur

Pre podrobnejšie informácie a konkrétne kroky, a pre podávanie žiadostí o príspevok, navštívte stránku MPSVaR SR www.pomahameludom.sk


3. Poskytnutie bankových záruk vo výške 500 mil . EUR mesačne

•  V rámci prvej pomoci podnikateľom pripravilo MF SR v spolupráci zo Slovak Investment Holding (SIH) schému bankových záruk a úrokových dotácií pod názvom SIH antikorona záruka. SIH vyčlenil z európskych peňazí 38 mil. eur., ktoré budú tvoriť záruku za úvery poskytnuté klientom zo strany zazmluvnených komerčných bánk.
•  Pomoc vo forme úverov na preklenutie nepriaznivého obdobia je určená pre živnostníkov a malé a stredné podniky.
•  Klienti bánk tak budú môcť využívať zvýhodnené úvery až do výšky 1,2 milióna eur.
•  Celkovo banky poskytnú v rámci tejto schémy úvery vo výške viac než 80 mil. eur. Malo by ísť o maximálne 4 ročné úvery, vrátane 12 mesačného odkladu splátok istiny aj úroku.
•  Úroková dotácia bude až do výšky 4%, to znamená, že úroky bude znášať SIH a klient môže v prípade udržania zamestnanosti získať úver nízko-úročne až bezúročne.
•  Podporené podniky budú môcť úverové zdroje použiť na svoje investičné a prevádzkové náklady v záujme udržania zamestnanosti.
•  Prejavenie záujmu bánk o spoluprácu a dokladanie splnenia kritérií sa očakáva v priebehu apríla, následne môžu banky poskytovať SIH antikorona úvery svojim klientom.

4. Pre zamestnancov v karanténe a rodičov na OČR, bude hradených po celú dobu 55 % z ich hrubej    mzdy.

5.  Odklad platby odvodov za zamestnávateľa pri poklese tržieb o viac ako 40 %.

6. Odklad platenia preddavkov dane z príjmov pri poklese  tržieb o viac ako 40%
•  Tento návrh sa týka všetkých daňovníkov, ktorým v danom mesiaci klesnú tržby (resp. príjem, alebo obrat) o viac ako 40%, oproti rovnakému mesiacu minulého roka a túto skutočnosť oznámi finančnej správe formou čestného vyhlásenia.
•  Opatrenie začína platiť od apríla 2020.
•  Objem tržieb a porovnanie s predchádzajúcim rokom si musí urobiť každý daňovník sám.
•  V prípade, že mu tržby v danom mesiaci klesli o viac ako 40%, oznámi elektronicky formou čestného vyhlásenia finančnej správe, teda správcovi dane, že v danom mesiaci, resp. štvrťroku nebude platiť preddavky na daň z príjmu.
•  Toto oznámenie (čestné vyhlásenie) musí urobiť v každom mesiaci, resp. štvrťroku počas trvania mimoriadnej situácie, v ktorom chce, aby mu bolo platenie preddavkov odložené.
•  Nezaplatené preddavky bude povinný vyrovnať v daňovom priznaní za rok 2020, teda do marca 2021.
•  Toto opatrenie sa týka všetkých podnikateľov, bez obmedzenia počtu zamestnancov, či výšky príjmu, teda tak malých firiem, SZČO, ako aj veľkých spoločností.
•  Tí, ktorým tržby neklesli, môžu stále využívať ustanovenie zákona o dani z príjmu, ktoré daňovníkom umožňuje požiadať správcu dane o úpravu platenia preddavkov dane z príjmu inak.

7. Možnosť započítania si doteraz neuplatnenej straty od roku 2014 vrátane
•  Toto opatrenie sa týka tých podnikateľov, ktorí podávajú daňové priznanie za rok 2019 v čase od 1.1.2020 do 31.12.2020.
•  To znamená, že aj daňovník, ktorý podal daňové priznanie z dôvodu hospodárskeho roku v januári, februári 2020 si môže cez inštitút dodatočného daňového priznania túto daňovú stratu douplatňovať.
•  Pri umorovaní tejto straty sa postupuje tak, že ostáva v platnosti zákonný režim uplatňovania straty v minulosti, a len tá časť straty, ktorá nemohla byť uplatnená zákonným spôsobom vzhľadom na výšku základu dane v minulých rokoch, ostáva dnes ako možnosť jej  jednorazového  doumorovania.


Newsletter