Audit

Podstatou štatutárneho auditu - overenia účtovnej závierky, je vytvorenie nezávislého názoru audítora na účtovnú závierku ako celok. Preskúmanie a zhodnotenie záverov, vyplývajúcich z audítorských dôkazov, spočíva v posúdení či je účtovníctvo vedené úplne a správne, či sa účtovná závierka vypracovala v súlade s národnými účtovnými predpismi a či táto účtovná závierka verne a pravdivo zobrazuje pozíciu a výkonnosť podniku. V tom sa posudzuje korektnosť a priebeh finančných operácií v hospodárskom roku a ich význam a možné dopady na ďalšiu existenciu overovaného subjektu v budúcnosti.

V oblasti auditu účtovnej závierky ponúkame:

 • audit riadnej, priebežnej a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky,
 • audit konsolidovanej účtovnej závierky,
 • audit účtovnej závierky zostavenej podľa IFRS,
 • audit výročnej správy,
 • audit konsolidačných formulárov (reporting package),
 • due diligence,
 • preverenie účtovníctva.

Komplex audítorských služieb obsahuje:

 • priebežné kontroly a posudzovanie kontrolného prostredia,
 • predzávierkový audit účtovníctva ku dňu účtovnej závierky,
 • štatutárny audit – overenie účtovnej závierky,
 • list odporúčaní,
 • overenie súladu výročnej správy s účtovnou závierkou.

Audítorské overenie vykonávame počas celého roka. Pri overovaní postupujeme podľa Medzinárodných audítorských štandardov. Pri audite kladieme dôraz na overenie formálnej a vecnej stránky účtovných operácií, riešenie metodických problémov, overenie vnútorného kontrolného systému a dodržiavanie interných predpisov, podľa ktorých je v spoločnosti riadený obeh účtovných dokladov, systém účtovníctva a iné súvisiace dokumenty.

Náš audit sa zameriava aj na posudzovanie správnosti vykonania inventarizácií, oceňovanie majetku a záväzkov, tvorbu a rozpúšťanie časových rozlíšení a rezerv a oblasti prezentácie a vykazovania.

Služby vykonávame formou priebežných auditov, respektíve v súlade s požiadavkou klienta. Z priebežných overení sú spracované informácie, ktoré slúžia pre potreby klienta a majú charakter odporúčaní.

Základným výstupom štatutárneho auditu je správa vypracovaná podľa medzinárodných audítorských štandardov, ktorá obsahuje názor nezávislého audítora na zverejňovanú účtovnú závierku a správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou.

Ceny za jednotlivé audítorské služby sú vzdy riešené dohodou s klientom.

Newsletter