Daňové poradenstvo

Daňové služby poskytujeme prostredníctvom spoločnosti PKF TAX, s.r.o. špecializujúcej sa na daňovú oblasť (Osvedčenie č. 4/95 vydané Slovenskou komorou daňových poradcov v r. 1995) a našich daňových poradcov, ktorí majú kvalifikáciu a dlhoročnú prax v danom odvetví, zapísaných v Slovenskej komore daňových poradcov.

Naša ponuka daňových služieb zahŕňa:

 • daňové poradenstvo,
 • zostavenie daňových priznaní,
 • zastupovanie klienta v daňových konaniach.

                                                       

DAŇOVÉ PORADENSTVO

Naša spoločnosť poskytuje daňové poradenstvo v nasledujúcom rozsahu:

 • daňové poradenstvo podľa jednotlivých druhov daní pre právnické a fyzické osoby - daň z príjmov, DPH, daň z nehnuteľností, daň z motorových vozidiel a ďalšie.
 • poskytovanie informácií klientom o zmenách v legislatíve súvisiacich s daňovou problematikou,
 • operatívne poradenstvo prostredníctvom telefónu, faxu, e-mailu alebo iným elektronickým spôsobom,
 • osobná konzultácia spojená s ústnym rozborom veci,
 • daňový audit poskytujúci klientovi informáciu o súlade ním zaplatených daní s daňovou povinnosťou vyplývajúcou z daňových zákonov; má charakter prevencie, predchádza vzniku závažných daňových a účtovných problémov,
 • vypracovanie písomných stanovísk k vybraným daňovým problémom klienta,
 • daňová optimalizácia v rámci jednotlivých druhov daní a v rámci organizačnej štruktúry klienta,
 • návrhy riešení a postupov na zabezpečenie daňovej optimalizácie pre tuzemské a zahraničné podnikateľské subjekty a fyzické osoby,
 • daňové poradenstvo súvisiace so zlučovaním, rozdeľovaním a likvidáciou spoločnosti.

ZOSTAVENIE DAŇOVÝCH PRIZNANÍ

Našim klientom ponúkame spracovanie daňových priznaní ako aj výpočet dane:

 • k dani z príjmov právnických osôb,
 • k dani z príjmov fyzických osôb,
 • k dani z pridanej hodnoty,
 • k dani z motorových vozidiel,
 • k dani z nehnuteľnosti.

ZASTUPOVANIE V DAŇOVÝCH KONANIACH

Našim klientom ponúkame:

 • daňové poradenstvo pri zastupovaní klienta pri daňovej kontrole alebo pred daňovými orgánmi,
 • vypracovanie podkladov pre všetky druhy podávaných odvolaní na všetkých úrovniach odvolania,
 • spisovanie návrhov, podaní a žiadostí.

Spracovanie transferovej dokumentácie v rozsahu:

 • skrátená transferová dokumentácia,
 • základná transferová dokumentácia,
 • úplná transferová dokumentácia.

Poradenstvo v oblasti transferových cien.


Newsletter