Vedenie účtovníctva

Rozsah spracovávania účtovníctva spoločnosťou PKF Slovensko s.r.o. je všeobecne nasledovný

1. mesačne (resp. štvrťročne) spracovávame podvojné účtovníctvo klienta s obsahom:

 • kontrola účtovných dokladov,
 • zaúčtovanie účtovných dokladov do účtovných kníh,
 • spracovanie mesačných (resp. štvrťročných) tlačových zostáv účtovných kníh v rozsahu podľa požiadaviek klienta,
 • vyhotovenie mesačných (resp. štvrťročných) podkladov pre daňové priznania k dani z pridanej hodnoty a daňového priznania k dani z pridanej hodnoty,
 • spracovanie Kontrolného výkazu, Súhrnného výkazu.

2. ročne spracovávame:

 • dokladovú inventarizáciu účtov,
 • uzatváranie a otváranie účtovných kníh,
 • zostavenie riadnej, priebežnej a mimoriadnej účtovnej závierky,
 • zostavenie daňového priznania k dani z príjmu,
 • zostavenie štatistických výkazov, INTRASTAT-u, reportov a ďalších podľa požiadaviek klienta,
 • vypracovanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel a plnenie oznamovacej činnosti voči Daňovému úradu,
 • vypracovanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti,
 • bežné poradenské služby v oblasti účtovníctva,
 • zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky.

3. Jednorazové ročné účtovníctvo

Účtovníctvo spracovávame v adekvátnom softvérovom vybavení, ktoré zodpovedá veľkosti klienta a jeho potrebám. Klient má možnosť pracovať nad databázou svojich dát, a to buď formou pasívneho on-line prezerania stavu alebo vo vymedzených častiach, ako je správa faktúr, príkazy na úhradu a pod., aj aktívne. Systém umožňuje klientovi vystavovať faktúry, objednávky, sledovať stav záväzkov a pohľadávok, sledovať výsledky spoločnosti neobmedzene 24 hodín denne 7 dní v týždni. Toto je zabezpečené serverovým riešením a povoleným zabezpečeným prístupom na náš server.

Cena za účtovnícke služby je vždy riešená dohodou s klientom individuálne a závisí predovšetkým od predpokladaného množstva účtovných zápisov  a náročnosti účtovných operácií.

Newsletter