Novinky v Daňovom poriadku

Novinky v Daňovom poriadku

Ilustračné foto
Zdroj: Pixabay

Zákonom č. 369/2019 Z. z. bol s účinnosťou od 01.01.2020 /vo vybraných ustanoveniach s účinnosťou do 01.01.2021/ novelizovaný Daňový poriadok (zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní). Hlavným cieľom tejto novely bolo zníženie administratívnej záťaže daňových subjektov a zlepšenie podnikateľského prostredia, zefektívnenie niektorých ustanovení zákona a niekoľko legislatívno-technických spresnení.

Zníženie administratívnej záťaže daňových subjektov /DS/

§5 preklady:  správca dane môže po dohode s daňovým subjektom upustiť od úradne overeného prekladu do SLJ.  Správca dane na základe návrhu daňového subjektu rozhodne  o spôsobe zabezpečenia prekladu, zo strany daňového subjektu sa predpokladá predloženie návrhu a jeho zdôvodnenie.
§9 nové plnomocenstvo:  automaticky nahrádza v rozsahu v ňom uvedenom predchádzajúce plnomocenstvo, v prípade pochybností správca dane vyzve daňový subjekt na vyjadrenie a odstránenie pochybností.
§64 nulitné rozhodnutie: doplnenie nových dôvodov, pre ktoré sa na rozhodnutie správcu dane nahliada ako na nulitné rozhodnutie:  a) rozhodnutie, ktoré vydal orgán na to nepríslušný,  b) rozhodnutie vydané omylom inej osobe, c) rozhodnutie vydané po zániku práva vyrubiť daň, d) rozhodnutie, ktoré nadväzuje na nulitné rozhodnutie.
§67  registračné konanie: s účinnosťou od 1.1.2021 sa zavádza registrácia správcom dane z úradnej moci, ak povinnosť registrácie ustanoví osobitný predpis (pozor: zákon o dani z príjmov od 01.01.2022). Registrácia na základe:
  • zápisu do osobitného registra (register právnických osôb)
  • prvého podaného DP v prípade osôb, ktoré sa povinne nezapisujú do osobitného registra.
§67: zrušenie povinnosti nahlasovať bankové účty (účinnosť od 01.01.2020); zrušenie inej oznamovacej povinnosti o zmenách týkajúcich sa daňového subjektu, ak bola povinnosť nahlásenia splnená voči inej inštitúcii (účinnosť od 01.01.2021).
§79 preplatok na dani:  použitie preplatku oznamuje správca dane daňovému subjektu len v prípade, ak preplatok presiahne 5,00 € (účinnosť od 01.01.2021).

Zlepšenie podnikateľského prostredia

§13 a §14 podanie správcovi dane: zmena prístupu správcu dane v prípade chybného podania; ak má podanie nedostatky alebo je podané iným ako zákonným spôsobom (najmä ak podanie malo byť uskutočnené elektronickými prostriedkami, ale bolo uskutočnené iným spôsobom)  správca dane je povinný vyzvať daňový subjekt na opravu; ak daňový subjekt v určenej lehote vykoná opravu podania, pôvodná lehota podania zostáva zachovaná /bez sankcie/.
§15 tlačivá: nové vzory tlačív určí ministerstvo a uverejní ich na svojom webe, pričom vyznačí dátum ich uverejnenia;  účelom je preukázať, kedy bolo tlačivo daňovníkom k dispozícii.
§52 zoznamy: finančné riaditeľstvo bude na svojom webovom sídle zverejňovať aktualizovaný zoznam daňových subjektov registrovaných na daň z príjmov (účinnosť od 01.01.2021). Prvý zoznam bude zverejnený v lehote do 30.06.2021.
§57odklady a splátky:  ak zanikla taká daň, na ktorú správca dane udelil odklad alebo rozhodol o splátkach, ruší sa zo zákona aj rozhodnutie správcu dane o odklade alebo splátkach, vrátane rozhodnutia o úroku. Ak daňovému subjektu vznikol z tohto titulu preplatok, správca dane na žiadosť DS preplatok vráti alebo preúčtuje na daňový nedoplatok.
§57odklady a splátky: skrátenie lehoty, v ktorej nemožno povoliť ďalší odklad alebo splátky pre nedodržania podmienok, a to z piatich rokov na dva roky.
§57odklady a splátky: výška dohodnutého úroku pre prípad odkladu platenia dane platenia dane v splátkach sa mení z 10% p. a. na 3 % p. a. s účinnosťou od 01.01.2021. V odôvodnených prípadoch bude môcť správca dane povoliť odklad alebo dohodnúť splátkový kalendár aj spätne, a daňový subjekt nebude platiť sankčný, ale dohodnutý úrok.
§79 preplatky: správca dane pošle preplatok na účet uvedený v daňovom priznaní;  ak daňový subjekt neuvedie účet týmto spôsobom, preplatok sa pošle na jeden z účtov oznámených od bánk; limit pre zasielanie preplatku poštou bol stanovený do sumy 15 000,00 € vrátane. Ak sume preplatku presiahne 15 000,00 €, lehota na vrátenie začne plynúť odo dňa oznámenia čísla účtu daňového subjektu (ak správca dane nemá číslo účtu ani od banky) – SD neplatí úrok za oneskorené vrátenie preplatku.
§155  pokuty: pri porušení povinností nepeňažnej povahy sa znižuje hranica pokuty na min. 30,00 € (uplatní sa aj na skutočnosť, ktorá nastala pred 1.1.2020).
§155  pokuty: správca dane neuloží daňovému subjektu pokutu, ak DS podaním dodatočného daňového priznania znížil svoj nárok /najmä nárok na vrátenie nadmerného odpočtu na DPH/, ak tento nárok ešte nebol DS poukázaný (zaplatený).
Pripravuje sa:   od 1.1.2022 bude  index daňovej spoľahlivosti bude verejný (nové zoznamy).

 Legislatívno-technické spresnenia a úpravy

§4 doplnenie osôb zúčastnených na správe daní: starosta; organizačná zložka združenia, ktorá koná v zmysle stanov vo svojom mene (na účely správy daní sa považuje za právnickú osobu).
§68 a §73 spresnenie ustanovení o lehotách pre vyrubovacie a odvolacie konanie.

Zefektívnenie niektorých ustanovení zákona

§15 ods. 3 daňové priznanie: nemožno podať za zdaňovacie obdobie, za ktoré bola daň určená pomôckami /NOVÉ/.
§19a  súhrnný protokol:   môže vyhotoviť finančné riaditeľstvo na žiadosť OČTK, služby finančnej polície a služby kriminálnej polície;  súhrnný protokol je zložený z viacerých protokolov a jeho účelom je zabezpečiť komplexnú pohľad na transakcie.
§44 a 46  daňová kontrola /DK/:  opätovnú daňovú kontrolu bude možné vykonať aj na základe požiadania OČTK;  v oznámení o začatí DK nebude povinnosť uvádzať dôvod je vykonania a DK bude možné rozšíriť nie len o kontrolu inej dane, ale aj o kontrolu dodržiavania  ustanovení osobitných predpisov (účtovníctvo). Súčasťou protokolu o DK bude aj výzva na vyjadrenie sa ku protokolu – jeden dokument. Lehota na vyjadrenie ku protokolunie menej ako 30 dní (pôvodne 15) s účinnosťou od 01.07.2020.
§48  určovanie dane podľa pomôcok: dňom začatia určovania dane podľa pomôcok je deň po doručení oznámenia o určovaní dane podľa pomôcok (pôvodne deň uvedený v oznámení).
§98 a 148a daňové exekúcia: zavádza sa exekúcia zadržaním vodičského preukazu; nemožno ju uplatniť v prípade vodičov z povolania, ktorých základný príjem je podmienený držbou vodičského preukazu.


Newsletter