InSys PKF

Informačný systém „InSys PKF“

Pre našu prácu má zásadný význam narábanie s relevantnými informáciami a dátami. Naša spoločnosť preto využíva pri svojej činnosti informačný systém InSys PKF, ktorý je zameraný najmä na rýchly a spoľahlivý prístup k dátam a informáciám obchodného a finančného charakteru.

Prostredníctvom InSys PKF získavame spoľahlivý a kompletný prehľad a relevantné výstupy, ktoré využívame najmä pri:

  • vypracovaní transferovej dokumentácie a nastavovaní transferových cien,
  • overovaní rôznych výkazov,
  • príprave výstupov, reportov,
  • posúdení rôznych transakcií,
  • internom reportingu,
  • prieskume a segmentácii trhu,

a ďalších činnostiach, ktoré sa týkajú nášho obchodného zamerania.

InSys PKF spĺňa všetky štandardy a nároky na bezpečnosť a ochranu dát a citlivých informácií, všetky údaje sú chránené pred neoprávneným prístupom. Rovnako dodržiava všetky príslušné zákony a nariadenia týkajúce sa ochrany osobných údajov, bezpečnosti a ochrany spotrebiteľa.

InSys PKF funguje na princípe meta vyhľadávania a spracúva informácie z viacerých renomovaných domácich a zahraničných databázových zdrojov akými sú Finstat, HitHorizons, Merk (zdroje ako ORSR, RÚZ, ÚVO, Kataster nehnuteľností, RPVS, Notárske registre). Vďaka novému internému nástroju máme možnosť vyhľadávať vo všetkých relevantných zdrojoch s medzinárodným dosahom, triediť informácie, vyhodnocovať ich a exportovať do potrebných reportov.


Sprostredkovateľský orgán:

Newsletter