InSys PKF

Informačný systém „InSys PKF“

Pre našu prácu má zásadný význam narábanie s relevantnými informáciami a dátami. Naša spoločnosť preto využíva pri svojej činnosti informačný systém InSys PKF, ktorý je zameraný najmä na rýchly a spoľahlivý prístup k dátam a informáciám obchodného a finančného charakteru.

Prostredníctvom InSys PKF získavame spoľahlivý a kompletný prehľad a relevantné výstupy, ktoré využívame najmä pri:

  • vypracovaní transferovej dokumentácie a nastavovaní transferových cien,
  • overovaní rôznych výkazov,
  • príprave výstupov, reportov,
  • posúdení rôznych transakcií,
  • internom reportingu,
  • prieskume a segmentácii trhu,

a ďalších činnostiach, ktoré sa týkajú nášho obchodného zamerania.

InSys PKF spĺňa všetky štandardy a nároky na bezpečnosť a ochranu dát a citlivých informácií, všetky údaje sú chránené pred neoprávneným prístupom. Rovnako dodržiava všetky príslušné zákony a nariadenia týkajúce sa ochrany osobných údajov, bezpečnosti a ochrany spotrebiteľa.

InSys PKF funguje na princípe meta vyhľadávania a spracúva informácie z viacerých renomovaných domácich a zahraničných databázových zdrojov akými sú Finstat, HitHorizons, Merk, Bureau van Dijk Orbis (zdroje ako ORSR, RÚZ, ÚVO, Kataster nehnuteľností, RPVS, Notárske registre). Vďaka novému internému nástroju máme možnosť vyhľadávať vo všetkých relevantných zdrojoch s medzinárodným dosahom, triediť informácie, vyhodnocovať ich a exportovať do potrebných reportov.


Sprostredkovateľský orgán:

Newsletter