Mzdové účtovníctvo

Dlhodobo sa špecializujeme na mzdové účtovníctvo, zabezpečujeme všetky kľúčové oblasti a využívame moderné technológie pri riadení mzdových procesov.

Prevezmeme časť zodpovednosti spoločnosti za správne a včasné plnenie zákonných požiadaviek, ako aj povinnosti režijného charakteru a obmedzíme riziká úniku citlivých informácií.

Špecializujeme sa na:

 • kompletné spracovanie miezd,
 • zasielanie miezd na účty zamestnancov klienta, ochrana citlivých údajov v súlade s GDPR,
 • poradenstvo v oblasti mzdovej problematiky,
 • komunikácia s úradmi a spracovanie všetkej zákonnej dokumentácie,
 • špecifické a individuálne výkazy podľa požiadaviek,
 • ročné zúčtovanie dane zamestnancov klienta.

Rozsah spracovávania mzdovej agendy spoločnosťou PKF Slovensko s.r.o. je všeobecne nasledovný:

1. Spracovanie miezd a odmien:

 • mesačné spracovanie miezd, výpočet čistej mzdy a odmien zamestnancov klienta,
 • vyhotovenie interných podkladov podľa požiadaviek klienta,
 • vyhotovenie mesačných výkazov pre Sociálnu poisťovňu a zdravotné poisťovne, prípadne ďalších výkazov podľa možnej požiadavky klienta,
 • vyhotovenie prevodných príkazov na úhradu miezd na osobné účty zamestnancov, na úhradu zrážok z miezd zamestnancov, odvodov do poisťovní a dane vo formáte podľa požiadavky klienta.

2. Súvisiace služby:

 • vedenie evidenčných listov dôchodkového poistenia,
 • vedenie mzdových listov zamestnancov klienta,
 • prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov v poisťovniach (na základe plnej moci),
 • vypracovávanie rôznych hlásení, vystavovanie potvrdení o zárobku na požiadanie zamestnanca, zápočtu rokov pri výstupe zo zamestnania a pod.,
 • vypracovávanie Prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň podľa zákona o dani z príjmov z vyplatených príjmov zo závislej činnosti a o daňovom bonuse mesačne,
 • vypracovanie povinných štatistických výkazov pre klienta,
 • vypracovanie Hlásenia o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti, o zrazených preddavkoch na daň a o daňovom bonuse ročne,
 • spracovanie ročného zúčtovania preddavkov na daň zo závislej činnosti, vystavovanie potvrdenia o zdaniteľnej mzde a zrazených preddavkoch pre zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti,
 • potvrdenie o zrazení dane z príjmov zo závislej činnosti a funkčných požitkov pre účely vyhlásenia o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2 % zaplatenej dane.

3. Základné mesačné výstupy:

 • výplatná a zúčtovacia listina, rekapitulácia miezd,
 • výplatné pásky (diskrétne obálky, príp. pásky zasielané elektronicky na mail zamestnanca klienta),
 • výkazy do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne,
 • prevodný príkaz na úhradu odvodov do poisťovní a dane,
 • prevodný príkaz na úhradu miezd na osobné účty a zrážok z miezd zamestnancov.

Našim klientom ponúkame službu bezhotovostného poukazovania miezd k výplate na osobné účty zamestnancov klienta a úhradu odvodov z miezd.  Podmienky poskytovanie tejto služby sú riešené individuálne s klientom.

Cena za mzdové služby je vždy riešená dohodou s klientom individuálne a závisí od počtu zamestnancov a požadovaných služieb klienta.

Newsletter