O nás

Spoločnosť PKF Slovensko s.r.o. pôsobí na slovenskom trhu od r. 1992. Okrem hlavnej audítorskej činnosti úspešne poskytuje daňové a ekonomické poradenstvo, vedenie účtovníctva a miezd, konsolidáciu účtovnej závierky, znalecké služby a tiež školiace a publikačné služby. Klientmi spoločnosti sú fyzické i právnické osoby pôsobiace na trhu EÚ v najrozličnejších oblastiach.

Spoločnosť PKF Slovensko s.r.o. je zapísaná v zozname audítorských spoločností od 7.2.1994 a je držiteľom licencie na výkon auditu č. 40 vydanej Úradom pre dohľad nad výkonom auditu.

Postupný rast a špecializácia činností, ako aj legislatívne zmeny, si vyžiadali vytvorenie dcérskych spoločností: PKF TAX, s.r.o., špecializujúcej sa na daňovú oblasť (Osvedčenie č. 4/95 vydané Slovenskou komorou daňových poradcov v r. 1995)

a Znalecký ústav PKF, s.r.o., ktorá zastrešuje časť služieb v oblasti oceňovania, vydávania posudkov a poradenstva (v r. 2006 zapísaná do zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v odbore Ekonomika a riadenie podnikov, odvetvie Oceňovanie a hodnotenie podnikov).

Sme riadnym členom medzinárodnej audítorskej, poradenskej a účtovníckej siete PKF International Limited (PKFI) (www.pkf.com).

PKF International Limited združuje 400 členských firiem v 150 krajinách sveta, ktoré poskytujú služby v oblasti auditu účtovných závierok, poradenstva v oblasti daní, účtovníctva a financií, vykonávania hĺbkovej kontroly (due diligence)
a ďalšie súvisiace služby.

Táto skutočnosť znamená vysokú úroveň kvality a rozsahu poskytovaných služieb.


Správa o transparentnosti, podľa zákona o štatutárnom audite.

Náš team

Marián Fabian, Managing PartneR - auditorská firma PKF Slovensko
Marián Fabian
Managing PartneR

Marián Fabian je skúsený finančný a obchodný manažér zodpovedný za business development PKF aktivít na Slovensku a ich integráciu s medzinárodnými partnermi v rámci PKF International.
Má široké skúsenosti ako CFO poprednej nadnárodnej spoločnosti a projektový manažér (vrátane implementácie SAP). Bol aktívne zapojený do transakčných procesov pre investičný fond, riadil portfoliové spoločnosti fondu. Má medzinárodné skúsenosti s reštrukturalizáciou podnikov a aktívnym riadením investičného procesu. Pracoval aktívne v 7 krajinách, školil financie v 20 krajinách na 4 kontinentoch. Ako aktívny coach bol zakladajúcim prezidentom ICF pobočky na Slovensku.

Štefan Kardoš sa v roku 1992 spolupodieľal na založení spoločnosti  PKF Slovensko, kde začal aj pracovať a stále je partnerom spoločnosti. Od roku 1995 je certifikovaný finančný audítor. Pracoval pre Slovenskú komoru audítorov ako expert na audítorské štandardy. V súčasnosti je členom výboru Úradu pre dohľad nad výkonom auditu pre IFRS. V spoločnosti  zastáva pozíciu štatutárneho auditora a forenzního auditora. Je znalcom pre oblast účtovníctva a špecializuje sa na oceňovanie podnikov.

Dagmar Gombarčíková začala pracovať v spoločnosti  PKF Slovensko v roku 1995, po skončení Ekonomickej univerzity v Bratislave, na pozícii  junior asistent, v oblasti auditu a účtovníctva. Postupne pôsobila ako asistent senior, audit manager a po získaní licencie  audítora v roku 2011 zastáva pozíciu štatutárneho audítora. Od začiatku sa zaoberala štatutárnymi auditmi najmä obchodných spoločností, účtovným poradenstvom a inými službami v oblasti účtovníctva. V roku 2015 bola vymenovaná na pozíciu partnera. Medzi jej  klientov patria najmä stredné a malé podniky. V súčasnosti je audítorom a členom Slovenskej komory audítorov.

Pavol Schwartz, MANAŽÉR DAŇOVÉHO ODDELENIA - auditorská firma PKF Slovensko
Pavol Schwartz
MANAŽÉR DAŇOVÉHO ODDELENIA

Pavol zastáva rolu manažéra daňového oddelenia. Po absolvovaní štúdia na Ekonomickej univerzite v odbore daňovníctvo a daňové poradenstvo, pôsobil dlhé roky v rámci „veľkej štvorky“, odkiaľ si priniesol, okrem iného, skúsenosti z rôznych akvizičných projektov. Momentálne je platným členom Slovenskej komory daňových poradcov. Bohatú prax má s klientmi v oblasti automotive priemyslu, energetiky, farmaceutického priemyslu a s poskytovateľmi služieb. Venuje sa najmä problematike dani z pridanej hodnoty, dani z príjmov a otázkam z oblasti medzinárodného zdaňovania.

Jana Janovičová, manažer auditu - auditorská firma PKF Slovensko
Jana Janovičová
manažer auditu

Jana Janovičová začala pre spoločnosť  PKF Slovensko pracovať v roku 2007 na pozícii  junior asistent, v oblasti auditu a účtovníctva. Od začiatku sa zaoberala štatutárnymi auditmi obchodných spoločností a účtovnými previerkami. Postupne pôsobila ako asistent senior a v súčasnosti pracuje ako manažér auditu. Medzi jej  klientov patria najmä malé a stredné podniky pôsobiace v oblasti obchodu, služieb a ľahkom priemysle. Od roku 2015 je asistentom audítora zapísaným v Slovenskej komore audítorov Slovenskej republiky.

Martina Pipíšková, Senior Manažer účtovníctvo, Mzdy - auditorská firma PKF Slovensko
Martina Pipíšková
Senior Manažer účtovníctvo, Mzdy

Martina Pipíšková v spoločnosti PKF Slovensko pracuje od roku 1994. Začínala na pozícií vedenia účtovného strediska spoločnosti a venovala sa outsorcingu účtovníctva a miezd a ekonomickému poradenstvu pre klientov spoločnosti. Postupne prešla do pozície asistent audítora a od roku 2008 pracuje v spoločnosti na pozícií manažér auditu. Medzi jej klientov patria malé a stredné obchodné spoločnosti. Spolu s prácou manažéra auditu sa čiastočne venuje naďalej aj outsorcingu účtovníctva a miezd.
Vyštudovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave, odbor Účtovníctvo a audítorstvo. Od roku 2012 je asistentom audítora zapísaným v Slovenskej komore audítorov Slovenskej republiky.

Oľga Piteľková, Senior Manažer účtovníctvo, Mzdy - auditorská firma PKF Slovensko
Oľga Piteľková
Senior Manažer účtovníctvo, Mzdy

Oľga Piteľková v spoločnosti PKF pracuje od roku 1996. Začínala na pozícii junior asistent v oblasti auditu a účtovníctva, neskôr ako senior asistent audítora.
V roku 2002 prešla na oddelenie outsorcingu účtovníctva a miezd a od roku 2008 je manažérom tohto oddelenia. Poskytuje mzdové poradenstvo, aktívne sa podieľa na spracovaní mzdových a účtovných zákazok klientov.
Absolvovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave.

Newsletter