Consulting

Naše podnikové poradenstvo zahŕňa: finančné poradenstvo, daňové poradenstvo, consulting, forenzný audit. 

PODNIKOVÉ PORADENSTVO

Naša spoločnosť poskytuje podnikové poradenstvo v nasledujúcom rozsahu:

 • poskytovanie konzultácií podľa požiadaviek klienta súvisiace s účtovným, ekonomickým a daňovým poradenstvom, v zmysle jeho predmetu činnosti,
 • posudzovanie interného kontrolného systému, či spĺňa požiadavky štatutárnych orgánov, externých orgánov a inštitúcií, ako aj platného znenia legislatívy, týkajúcej sa obchodnej, účtovnej a daňovej oblasti, prípadne medzinárodných štandardov,
 • konzultovanie interne zostavovaných výkazov, vypracovávanie správ a analýz, prípadne iných materiálov súvisiacich s predmetom činnosti klienta,
 • poskytovanie konzultácií, prípadne aj zostavenie finančných výkazov podľa medzinárodných účtovných výkazov,
 • posudzovanie vybraných účtovných prípadov a obchodných transakcií z hľadiska správnosti účtovania, zdaňovania, evidencie a vykazovania,
 • odborné preškolenie zamestnancov klienta k vybraným okruhom daňovej a účtovnej problematiky.

FORENZNÝ AUDIT

Forenzný audit je druh audítorskej činnosti, ktorý je zameraný na odhalenie účtovných podvodov, sprenevier a obdobných protiprávnych stavov alebo konaní vo vnútri účtovnej jednotky. Vďaka našim skúseným audítorom a ďalším odborným zamestnancom poskytujeme kvalifikované služby i v oblasti tohto špeciálneho auditu.

Analyzujeme rozsah škôd spôsobených spreneverou alebo neoprávnenou manipuláciou s majetkom a ďalej realizujeme:

 • zisťovanie výšky zmiznutých finančných súm,
 • navrhnutie a zavedenie postupov zameraných na prevenciu podvodov,
 • zisťovanie a zhromažďovanie nevyhnutných informácií,
 • kontrolu a analýzu všetkých súvisiacich dokumentov,
 • vypracovanie záverečnej správy s uvedením výsledkov šetrenia, atď.

Potrebujete pomôcť pri založení Vašej s.r.o., alebo iného druhu spoločnosti? V spolupráci s právnickou kanceláriou Vám pri tom radi pomôžeme.

Transakčné poradenstvo je v súčasnosti neoddeliteľnou súčasťou podnikateľských aktivít. Navrhneme a zrealizujeme projekt zlúčenia, akvizície alebo premeny. Štandardné poradenstvo o zdanení právnických alebo fyzických osôb je súčasťou transakcie

Špecializujeme sa na:

 • podnikové kombinácie, zlúčenia, akvizície alebo premeny,
 • štruktúrovanie zmluvných vzťahov, akvizícii a transakcií,
 • zabezpečenie finančného, daňového a účtovného due diligence,
 • zabezpečenie likvidácie spoločnosti,
 • spracovanie projektu zlúčenia, splynutia, rozdelenia, alebo vkladu podniku či jeho časti, a to z daňových, účtovných ale aj právnych aspektov.


Newsletter