Znalectvo

Znalecké služby poskytujeme prostredníctvom spoločnosti Znalecký ústav PKF, s.r.o., ktorá bola v roku 2006 zapísaná do Zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov ako znalecká organizácia v odbore Ekonomika a riadenie podnikov, odvetvie Oceňovanie a hodnotenie podnikov a v odbore Ekonómia a manažment, odvetvie Účtovníctvo a daňovníctvo.

Poskytujeme znalecké služby v nasledujúcom rozsahu:

  • oceňovanie podnikov, alebo ich častí,
  • vypracovanie znaleckých posudkov z oblasti ekonomiky a podnikania,
  • stanovenie reálnych hodnôt pre účtovníctvo, odborné odhady ceny a pod.,
  • znalecké posudky pre prípady vyžadované legislatívou, ako nepeňažný vklad, kapitalizácia pohľadávok, zmena právnej formy a pod.,
  • nezávislé vyjadrenie znalca napr. pre jednanie o predaji podielov, akcií a pod.
  • nezávislé vyjadrenie znalca pri akvizícii, konkurze, reštrukturalizácii.

Newsletter