Zostavenie účtovnej závierky 2021 a novelizácie zákonov

Zostavenie účtovnej závierky 2021 a novelizácie zákonov

Ilustračné foto
Zdroj: Pixabay

Cieľom tohto odborného textu je poskytnúť praktickú pomôcku pre podnikateľské subjekty a tých, ktorí sa zúčastňujú procesu zostavovania účtovnej závierky. Táto pomôcka nenahrádza všeobecne záväzné právne predpisy, preto je pri tejto činnosti nevyhnutné vychádzať z úplného znenia príslušných právnych predpisov.

Požiadavky na zostavovanie a zverejňovanie účtovnej závierky podľa slovenských účtovných predpisov sa priblížili medzinárodným účtovným štandardom (IAS/IFRS). Poznámky sú dôležitou a neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky tak, ako súvaha a výkaz ziskov a strát. V závere dávame do pozornosti špecifiká metodiky pre – mikro, malé a veľké účtovné jednotky.

V celej príručke uvádzame deň zostavenia závierky 31.12.2021, čo platí vtedy, keď je účtovné obdobie totožné s kalendárnym rokom. V prípade, že má účtovná jednotka individuálne zvolený hospodársky rok, použije deň zostavenia závierky v súlade so svojim hospodárskym rokom a právny stav aktuálny k tomuto dňu.

Príručku k zostaveniu účtovnej závierky a novelizácie zákonov 2021+ si stiahnite v pdf:

Newsletter